Datakapning – automatisk

Vi tar ett konkret  exempel här. Vi ritar ut en cirkel på en geometriskärm och ritar ut en radie till cirkeln. Vi mäter radien längd och cirkelns area. Sedan tilldelar vi de två måtten varsin variabel. Markera mätetalet en gång så att det gråfärgas och tryck på VAR. Då kan variabelnamnet definieras.

Starta sedan en ny kalkylarksflik. Markera två kolumnnamn med t.ex. r och a (radie och area). Gå till formelraden och tryck på Ctrl MENU. Välj automatisk datainfångning. Då variabelnamnet efterfrågas, matas radie in. Upprepa ned arean.

Återvänd nu till geometriskärmen, grip tag i cirkelns periferi och ändra storleken av och an. Återvänd till kalkylarksfliken.

Starta nu en ny flik, denna gång med en statistikskärm. Markera variabelnamnen r och a vid koordinataxlarna. Prova sedan ut en lämplig regression.

Inte ett oväntat resultat precis.