Studentexamen i FYSIK våren 2013 – uppgift 2

I ett laboratoriearbete hälls aceton i ett måttglas som står på en våg. I tabellen nedan ges mängden aceton i måttglaset och vågens utslag (uppmätt massa).

V(cm^3)   25       66     98     136    160     194     218    244

m(g)          205    230   256   286    305    332     350    371

a) Rita en graf som ritar massan som funktion av acetonets volym. (3 p)

b) Bestäm acetonets densitet med hjälp av grafen. (2 p)

c) Hur stor är det tomma måttglasets massa? (1 p)

___________________________________________________________________________________

a)

En prydlig bild bör ritas, gärna på mm-papper. Då grafen anpassas, kan följande beräkningar vara bra att utgå från:

Vi startar med en kalkyarks-skärm och matar in:

STF3_1

Man kan sedan fortsätta på två olika sätt.

I.

Välj en Data/Statistikskärm. Först matas axlarnas dataserier in (volym på x– och massa på y-axeln). Slutligen trycker vi på meny-tangenten och väljer 4: Analyser och 6: Regression. Välj den linjära modellen. Resultat:

STF3_2STF3_3

Anteckningar på pappret bör göras, men i resultatet ovan ses svaren på b)- och c)-fallen!

Densiteten är ca 0,770 g/cm^3 och den tomma kolven väger ca 182 g.

II.

Ett annat alternativ är att utföra beräkningarna direkt på kalkylarksskärmen (med menu-tangentens hjälp). Då kan data lagras så att regressionslinjen skrivs ut på en Graf-skärm. Det ger mera analysmöjligheter, men i detta fall räcker det ovan visade gott!