Datakapning – manuell

Vi ska analysera en bild. Vi börjar med att öppna en räknarskärm och importera ett fotografi av en fontänläggning.  Bilden finns lagrad i filen Vatten.tns i Box-verktyget till höger.

På bilden ser man vattenstrålar i fri kaströrelse. Vattenstrålarna är antagligen parabelformade? Vi ska testa den hypotesen.

Vi börjar med att palcera en punkt på en av strålarna. Sedan mäter vi punktens koordinater och ger dessa koordinater variabelnamn, som t.ex. xk och yk.

Följande steg är att öppna en kalkylarksflik och namngen två kolumner. Ge INTE samma namn som åt koordinatvariablerna :

Återvänd nu till fotografiet. Tryck på Ctrl-decimalpunkt (= Capture). Koordinaterna kopieras till kalkylarket. Flytta punkten ocjh upprepa Capture-operationen några gånger. Återvänd sedan till kalkylarksfliken.

Korrelationen är utmärkt! En parabel är det! Vi ska också titta på den. Öppna en tredje flik med en statistikskärm.

Det är roligt att undersöka egna fotografier på detta sätt!

 

 

 

 

Datakapning – automatisk

Vi tar ett konkret  exempel här. Vi ritar ut en cirkel på en geometriskärm och ritar ut en radie till cirkeln. Vi mäter radien längd och cirkelns area. Sedan tilldelar vi de två måtten varsin variabel. Markera mätetalet en gång så att det gråfärgas och tryck på VAR. Då kan variabelnamnet definieras.

Starta sedan en ny kalkylarksflik. Markera två kolumnnamn med t.ex. r och a (radie och area). Gå till formelraden och tryck på Ctrl MENU. Välj automatisk datainfångning. Då variabelnamnet efterfrågas, matas radie in. Upprepa ned arean.

Återvänd nu till geometriskärmen, grip tag i cirkelns periferi och ändra storleken av och an. Återvänd till kalkylarksfliken.

Starta nu en ny flik, denna gång med en statistikskärm. Markera variabelnamnen r och a vid koordinataxlarna. Prova sedan ut en lämplig regression.

Inte ett oväntat resultat precis.

 

 

 

Ett underskattat verktyg

Ett verktyg som vi tenderar att glömma är Antckningsskärmen. Man kan utföra beräkningar på en, genom att trcka på Ctrl-M (betyder väl Matematik) före inmatning.

Fördelen jämfört med Räknarskärmen, är att man kan kedja beräkningarna, vilket är mycket praktiskt om man t.ex. jobbar med ett matematiskt bevis eller en längre resonemangsuppgift.

Som exempel visas här hur man kan lösa ett enkelt ickelinjärt ekvationssystem. Bara x-värdena plockas här fram. Den svarta texten är skriven direkt, den blå i matematikrutor (Ctrl-M).

Observera att en ändring i någondera funktionen f(x) eller g(x) förändrar slutresultatet.